Intervisie - cor - BOvV

Supervisie voor BOvV leden

Bij supervisie gaat het om kennisuitwisseling in de praktijk tussen coaches en therapeuten die werkzaam zijn in een specifiek domein. Supervisie wordt geleid door Chivo docenten met 6 tot maximaal 12 deelnemers. Bijeenkomsten zijn maandelijks op een vast moment en vinden plaats via Zoom. De supervisie duurt een uur en bestaat veelal uit casusbesprekingen of het verbeteren van tools/workshops, maar kan ook zakelijke onderwerpen bevatten. In de loop van 2022 gaan er een aantal nieuwe supervisiegroepen starten. Je kunt je hiervoor aanmelden op het moment dat er vanuit Chivo een post komt op de Chivo community in de BOvV groep. Mocht je belangstelling hebben, houdt dit goed in de gaten, vol is vol. Chivo biedt dit gratis aan voor BOvV leden wat natuurlijk maakt dat er ook wat van de deelnemers verwacht mag worden.

Voorwaarde deelname supervisie en uit te voeren taken supervisanten

1.     Je hebt, afhankelijk van het werkdomein van de supervisiegroep waar je je voor aan wil melden, de benodigde opleiding(en) afgerond.

2.     Je bent werkzaam of werkzoekend binnen het domein van de supervisiegroep.

3.     Elk duo (trio bij uitzondering) leidt en vertegenwoordigt een eigen BOvV intervisiegroep (mag ook alleen, maar een duo is praktischer qua taakverdeling en eventuele afwezigheid)

a.     Bij elke intervisie meeting is er minimaal één supervisie deelnemer aanwezig.

b.     In de ontwikkel- en groeifase, wanneer er nog niet genoeg geïnteresseerden zijn voor een intervisiegroep, wordt door de supervisanten wel actief gezocht naar (nieuwe) intervisieleden. In de tussenliggende tijd vormen zij onderling één of meerdere intervisiegroepen, afhankelijk van de grootte van de supervisiegroep.

c.      De leden van de supervisiegroep houden het bestuur op de hoogte (info@bovv.nl) welke intervisiegroepen zij draaien, wie de deelnemende leden zijn en op welk vast moment zij bij elkaar komen. Zo houden wij een vinger aan de pols om te kijken hoe het met jullie gaat en kunnen we potentiële nieuwe leden aandragen en ondersteunen waar nodig.

4.     Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen is de richtlijn voor aanwezigheid 80/20. Bij afwezigheid meld je je af bij de betreffende supervisiegroep op de Chivo community.

5.     De bijeenkomsten worden opgenomen/genotuleerd en gedeeld binnen de betreffende supervisiegroep op de Chivo community.

6.     De intervisiegroepen die als het ware een subgroep vormen van de supervisiegroep, kunnen vraagstukken waar zij onderling niet uitkomen aandragen aan de supervisant binnen die intervisiegroep. De supervisant neemt deze vraagstukken mee naar de supervisiebijeenkomst om in te brengen en weer terug te koppelen naar de intervisiegroep. Je hebt dus als lid van een supervisiegroep ook de taak ontwikkelingen vanuit de supervisiegroep door te spelen aan de intervisiegroep die je opzet.

 

 

Supervisiegroep werkdomein

Opleiding(en) afgerond

Lifecoachen

Vitaliteitsfundament

Persoonlijk leiderschap

Vitaliteitscoach*

Vitaliteitsmanagement

Vitaliteitscoach*

Re-integratie

Vitaliteitsfundament, vitaliteitscoach, vitaliteitstherapeut

Welzijnscoaching

Vitaliteitsfundament, vitaliteitstherapeut

ALK

Vitaliteitstherapeut


*Vitaliteitscoach inclusief de modules prestatie coachen en strategisch vitaliteitsmanagement indien je het diploma voor 2020 hebt behaald. Behaalde diploma’s na 2020 volstaan.

 

 

Intervisie voor BOvV leden

Intervisiegroepen worden opgezet door leden uit de verschillende supervisiegroepen waarbij het gaat om een professionele uitwisseling tussen BOvV leden in hetzelfde vakgebied. Het doel van intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. De professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staan hierbij centraal. I.t.t. supervisie hoef je om deel te kunnen nemen aan intervisie de opleiding(en) van het betreffende werkdomein nog niet afgerond te hebben of werkzaam te zijn maar het is wel je intentie dit te doen.

Richtlijnen

1.     Intervisie is op basis van gelijkwaardigheid van gezag, vaardigheden en inzet. Er is geen sprake van een leider en iedereen heeft nagenoeg dezelfde kennis, of is bezig deze op korte termijn te verkrijgen. De supervisant(en) die de intervisiegroep starten zijn wel contactpersoon richting het bestuur en woordvoerder namens de leden van de intervisiegroep om vraagstukken mee te nemen naar de supervisiebijeenkomsten van het betreffende werkdomein.

2.     Leden maken onderling afspraken over opnames of notulen als naslagwerk. Het materiaal is vertrouwelijk en blijft dan ook beperkt tot de leden van de intervisiegroep.

3.     We bieden een werkwijze met een format aan dat structuur geeft aan de intervisie zodat het echt productief is en meer dan een gezellig koffiemoment.

4.     De groep bestaat uit 4 tot maximaal 8 deelnemers (inclusief de supervisant(en). Bij kleinere groepen loop je risico dat er bij afmeldingen te weinig overblijven en wanneer de groep groter is raak je sneller het overzicht kwijt.

5.     Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen is de richtlijn voor aanwezigheid 80/20.

6.     Bijeenkomsten zijn minimaal 1 keer per maand tot 1 keer per week naar voorkeur van de leden. Advies is als minimum 1 keer per 2 weken op een vast moment met de duur van een uur.

7.     Intervisie vindt online plaats via Zoom of Teams. Dit is vanwege de verspreiding van de leden.

Werkwijze advies

Start met een terugkoppeling van de vorige intervisiebijeenkomst en het delen van ervaringen en behaalde successen. Maak een rondje langs de leden wat er speelt in de werksfeer, of er knelpunten zijn en inventariseer inbreng voor cliënt casussen en marketing vraagstukken. Een cliënt casus houdt in dat je een situatie of een probleem uit de praktijk voorlegt waar jij graag de ideeën, tips en adviezen van de anderen over wil hebben. Een marketing vraagstuk gaat over hoe jij de afgelopen periode hebt gewerkt aan meer cliënten krijgen, hoe social media/reclame acties hebben uitgepakt, welke slimme contacten je hebt opgedaan en waar je tegenaan bent gelopen of niet uitkomt en dus vragen over hebt. Vragen stellen is in feite hét intervisievoertuig. Dit stelt wel eisen op het gebied van openheid en respect van de deelnemers. We hebben al snel een mening. Intervisie vraagt juist van mensen de interpretaties en vooronderstellingen aan de kant te zetten en samen op onderzoek gaan. Sluit de intervisiebijeenkomst af met een rondje langs de leden op basis van de WROP. Welke concrete actiepunten kun je meenemen voor de komende periode en wie kan jou daar in steunen?

Format cliënt casus & marketing vraagstuk

De inbrenger van het probleem/de vraag, vertelt over de situatie die hem bezighoudt. De andere deelnemers bevragen hem, vragen door en vormen zich zo een beeld van het probleem. Wanneer de deelnemers voldoende informatie hebben, zijn ze als het ware uitgevraagd. Op dat moment is er een nieuwe situatie ontstaan; 1) de deelnemers hebben een visie ontwikkeld omtrent het probleem van degene die het inbracht; 2) de probleeminbrenger heeft door antwoord te geven op de vragen, zelf ook een ander inzicht ontwikkeld in het vraagstuk. Met andere woorden; er is door te vragen en te exploreren een andere verhouding tot het probleem ontstaan. Een andere zienswijze bijvoorbeeld op de eigen rol en de eigen aanpak. De basistechniek van intervisie is dan ook actief luisteren. Het draait om vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen. Onderstaand format kun je aanhouden als structuur voor het uitwerken van cliënt casussen.

Datum:                                                                                   Cliëntcasus/marketing vraagstuk

 

INTERVISIE

 

Stap 1 – Probleemkeuze

Wie wil er een (actueel en herkenbaar) vraagstuk inbrengen?

 Naam:

 

 

 

 

 Casus:

Stap 2 – Probleemstelling

De inbrenger vertelt kort iets over de situatie en de vraag die hij/zij heeft

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 – Beeldvorming

Anderen stellen vragen om het probleem duidelijk te krijgen, waardoor inzicht ontstaat in o.m. belemmerende en bevorderende factoren

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 – Oordeelsvorming 1

De probleeminbrenger vertelt wat het hem heeft opgeleverd

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5 – Oordeelsvorming 2

De adviezen worden verstrekt

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6 – Besluitvorming

De inbrenger vertelt wat hij/zij eraan heeft en er mee gaat doen

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor een inHeb je vragen of wil je je aanmelden voor een intervisiegroep, stuur een mailtje naar info@bovv.nl

Scroll naar top
BOvV draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders